شنبه 25 آذر 1396_ 28 ربيع الأول 1439 _ 16 دسامبر 2017
  فرمانداران پیشین
عبدالرسول سبزواری "رامین
1357-1359
محمود صابر همیشگی
1359-1368

*******
عبدالکریم بابا رضا
1368-1370
*******
امیر حسین نانگیر
1371-1373
غلامرضا عطوفی
1374-1376
حمیدرضا شهبازی
1377-1379
بهنام پور حیدری
1380-1381
محمدرضا آذرنیا
1381-1386
صفرعلی براتلو
1386-1387
میرولی موسوی مدنی
1387-1388
علیرضا جانه
1388-1389
جعفر فرجی
1389-1390
امیر حسین باقرنژاد
1390-1392