معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

نعمت آقاپور
معاون برنامه ریزی و توسعه

 

«شرح وظایف حوزه برنامه ریزی و اداری مالی»
                 
وظايف واحد برنامه ريزي و بودجه :
 
۱فراهم آوردن موجبات برنامه اي نمودن فعاليت هاي دستگاه های اجرایی واحدهاي تابعه و وابسته و برآورد هزينه ها و اعتبارات مورد نياز براي درج در بودجه هاي سالانه براي تحقق اهداف مورد نظر
۲هماهنگي با دستگاه ها به منظور جمع آوري و تلفيق برنامه، ارشاد و راهنمائي آنها در تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مربوط و ارزيابي عملكرد برنامه ها در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور
۳ايجاد ارتباط مستمر با معاونت برنامه ريزي استانداری تهران و ساير مراجع سياست گذاري در امر برنامه ريزي براي اخذ سياست ها و خط مشي هاي كلي در اين زمينه
۴ابلاغ ضوابط، معيارها و خط مشي هاي كلي در امر برنامه ريزي به دستگاه های وابسته به منظور تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مورد نياز بر اساس مقررات مربوط
۵مشاورت و هدايت دستگاه های اجرایی و ايجاد هماهنگي بين آنها در امر تهيه و تدوين اسناد توسعه و برنامه هاي شهرستانی با توجه به سياست هاي كلي نظام
۶.  بررسي و تجزيه و تحليل برنامه هاي ارائه شده از طرف دستگاه ها و تهيه و تنظيم نهائي برنامه ها با توجه به اهداف و ماموريت هاي اساسي وزارت كشور
۷همكاري با واحد برنامه ريزي سازمان هاي وابسته در امر تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط، با توجه به سياست ها و خط مشي كلي فرمانداری
۸.  هماهنگي با معاونت برنامه ريزي استانداری و ساير مراجع ذيربط در مورد تائيد برنامه هاي مصوب دستگاه ها و واحدهاي تابعه و وابسته و انجام پيگيري هاي لازم در اين زمينه
۹مطالعه، بررسي و ارائه طرح ها و برنامه هاي مفيد و مناسب درجهت بهبود امور مربوط و پيشبرد اهداف برحسب مورد.
۱۰.  تدوين شاخص هاي معيارهاي ارزيابي براي فراهم آوردن موجبات ارزشيابي عملكرد برنامه ها و حصول اطمينان از ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي در دست اجراي وزارت كشور و دستگاههاي تابعه
۱۱تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه ها و همچنين مشكلات و نارسائياهاي مربوط، براي آگاهي مراجع ذ ي ربط
۱۲.  انجام مطالعات، بررسي هاي كارشناسي، تنظيم دستور كار جلسات و بازدیدهاي مشترك و تهيه وتنظيم صورتجلسات و گزارشات لازم در اين زمينه
۱۳.  تنظيم دستور كار، برگزاري و تهيه صورتجلسات ، و پيگيري تصميمات و مصوبات مربوطه
۱۴.  دريافت صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و بررسي و تجزيه و تحليل موارد مطرح شده در شورا و تهيه وارسال آن به مبادی ذیربط
۱۵.  جمع آوري گزارش مربوط به فعاليت هاي واحدبرنامه ریزی ، واحدهاي وابسته و بررسي آنها به منظور تهيه گزارش هاي جامع از فعاليت ها و برنامه هاو انعكاس آنها به ساير مراجع ذيربط در مقاطع مختلف زماني (سه ماهه، ۶ ماهه، سالانه، ادواري)
۱۶.  جمع آوري و نگهداري قوانين، تصويب نامه، آئين نامه ها، اسناد، آمار،اطلاعات و مدارك و دستورالعمل هاي مربوط به بودجه و برنامه هاي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت
۱۷.  تهيه وتنظيم بودجه سالانه واحدها و راهنمايي و ارشاد اين واحدها و همچنين سازمان هاي وابسته در تهيه و تنظيم بودجه هاي مربوط و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات بودجه اي آنها
۱۸.ارسال بخشنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرم هاي مربوط به تنظيم بودجه به واحدهاي ستادي وابسته و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم و تكميل و اعاده آنها
۱۹.بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي واحدها اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي با توجه به طرح ها و برنامه هاي مربوط
۲۰تنظيم بودجه نهائي بر اساس آخرين اطلاعات، پيش بيني ها و برآوردهاي انجام شده با رعايت كامل مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي ناظر بر تدوين بودجه
۲۱.راهنمائي و ارشاد واحدهاي تابعه و وابسته در امر تهيه و تنظيم بودجه هاي مورد نياز با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره و رعايت خط مشي و اهداف كلي دستگاه ها و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم تا مراحل تصويب آن
۲۲.ارسال بودجه پس از تصويب معاونت برنامه ريزي استانداری و توضيحات در جلسات دفاع از بودجه پيشنهادي
۲۳.مطالعه و بررسي و برآورد اعتبارات ناشي از وضع قوانين، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي پيشنهادي
۲۴.تنظيم و ارائه گزارش مستمر به مقام عالي وزارت و ساير مقامات ذيربط حاوي آمار و اطلاعات لازم و نحوه استفاده از بودجه هاي مصوب و اظهار نظر درباره كليه مسائل مربوط به بودجه
۲۵.نظارت بر اجراي بودجه عملياتي و ارزشيابي از عملكرد بودجه از طريق اخذ مستمر گزارش هاي مالي به صورت عملكرد هزينه هاي قطعي از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه ها در مقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصي
۲۶.پيگيري و نظارت بر هزينه اعتباراتي كه مستقيماً از طريق ادارات کل  در اختيار دستگاه ها قرار مي گيرد.
۲۷.مطالعه و بررسي و اظهار نظر در مورد كليه لوايح، آئين نامه ها و دستورالعمل هايي كه به نحوي با موضوع بودجه مرتبط است
۲۸.مطالعه مستمر در امر بهبود روشهاي تنظيم و اجراي بودجه و استفاده از تجارب علمي در امور مذكور
۲۹.تهيه و تدوين شاخص و معيارهاي ارزيابي سالانه طرح هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و نظارت مستمر بر پيشرفت فيزيكي اين طرح ها در دستگاههاي تابعه و وابسته و تهيه گزارش از روند اقدامات به منظور اطلاع رساني به مسئولين ذیربط
۳۰.تهيه و تنظيم و نگهداري اعتبارات بر حسب برنامه ، فعاليت و عمليات
۳۱.دريافت بودجه مصوب و تفكيك اعتبارات تصويبي بين برنامه ها و فعاليت هاي مختلف دستگاه ها