بیوگرافی فرماندار ری

 

حمید زمانی
معاون استاندار تهران و
فرماندار ویژه شهرستان ری

(فرزندی از دیار شهرری، متولد )

سوابق فرماندار شهرستان ری:

 

سوابق تحصیلی؛


 

برخی عناوین و افتخارات؛

سوابق اجرائی و مدیریتی:سوابق علمی و پژوهشی: