پنجشنبه 2 فروردين 1397_ 04 رجب 1439 _ 22 مارس 2018
 مطالب
 
  بخشداران


حشمت الله پور مهدوی
بخشدار مرکزی شهرستان ری


حسین توکلی
بخشدار کهریزک


محمد صالح ضیائی
بخشدار فشافویه

حسن بابائی سنبل آبادی
بخشدار خاوران

حمید زندی
بخشدار قلعه نو