حوزه فرماندار


عبدالله عباسی
مشاور و مدیر حوزه معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری
******
 
هادی حسینخانی
مشاور فرماندار و رئیس اداره حراست


معصومه علیدخت
مشاور فرماندار و رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی