شنبه 25 آذر 1396_ 28 ربيع الأول 1439 _ 16 دسامبر 2017
  حوزه فرماندار


******

مهدی رضیئی
مشاور فرماندار و سرپرست حراست

مهرداد احمدی
مشاور فرماندار و رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
امین بابایی
مشاور فرماندار و سرپرست روابط عمومی