حوزه فرماندار


******

مهدی رضیئی
مشاور فرماندار و سرپرست حراست
معصومه علیدخت
مشاور فرماندار و رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
امین بابایی
مشاور فرماندار و سرپرست روابط عمومی