پنجشنبه 2 فروردين 1397_ 04 رجب 1439 _ 22 مارس 2018
  حوزه فرماندار


******

مهدی رضیئی
مشاور فرماندار و سرپرست حراست

مهرداد احمدی
مشاور فرماندار و رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
امین بابایی
مشاور فرماندار و سرپرست روابط عمومی