فرمانداران سابق

 


زنده یاد عبدالرسول سبزواری "رامین
۱۳۵۷-۱۳۵۹


محمود صابر همیشگی
۱۳۵۹-۱۳۶۸

*******
عبدالکریم بابا رضا
۱۳۶۸-۱۳۷۰
*******

امیر حسین نانگیر
۱۳۷۱-۱۳۷۳

غلامرضا عطوفی
۱۳۷۴-۱۳۷۶


حمیدرضا شهبازی
۱۳۷۷-۱۳۷۹

بهنام پور حیدری
۱۳۸۰-۱۳۸۱

محمدرضا آذرنیا
۱۳۸۱-۱۳۸۶

محمدرضا آذرنیا
۱۳۸۱-۱۳۸۶

میرولی موسوی مدنی
۱۳۸۷-۱۳۸۸

علیرضا جانه
۱۳۸۸-۱۳۸۹


جعفر فرجی
۱۳۸۹-۱۳۹۰


امیر حسین باقرنژاد
۱۳۹۰-۱۳۹۲

هدایت اله جمالی پور
۱۳۹۲-۱۳۹۸

حسین توکلی کجانی

۱۴۰۰ – ۱۳۹۸