دفتر فرماندار

 

عبدالله عباسی
مشاور و مدیر حوزه معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

 

هادی حسینخانی
مشاور فرماندار و رئیس اداره حراست

معصومه علیدخت
مشاور فرماندار و رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی