بخشداران

 

آمنه شب کوکا
بخشدار مرکزی

امین بابایی
بخشدار کهریزک

کریم رئوف
سرپرست بخشداری فشافویه

هوشنگ اکبری

سرپرست بخشدار خاوران

 

علیرضا صادقی
بخشدار قلعه نو